Terms & Conditions


Laatst bijgewerkt: 01 december 2020

*Dit is een automatische vertaling van het originele document: "Terms & Conditions" in de Nederlandse taal om de leesbaarheid te bevorderen. Voor juridische doeleinden geldt de officiële Engelse versie. 

1. Inleiding

Welkom bij Giri Sunyata ("Bedrijf", "wij", "onze", "ons")!

Deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden', 'Servicevoorwaarden') zijn van toepassing op uw gebruik van onze website op https://www.girisunyata.org/ (samen of afzonderlijk 'Service' ) beheerd door Giri Sunyata .

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beschermen en openbaar maken die het resultaat is van uw gebruik van onze webpagina's.

Uw overeenkomst met ons omvat deze voorwaarden en ons privacybeleid ("overeenkomsten"). U erkent dat u Overeenkomsten heeft gelezen en begrepen, en gaat ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

Om deze "Algemene voorwaarden" gemakkelijker vindbaar te maken, stellen we ze beschikbaar in het voettekstmenu van de site.

IN HET GEVAL DAT ER MEERDERE TAALVERSIES VAN DIT BELEID ZIJN, MOET DE ENGELSE VERSIE GELDEN.

Als u het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) Overeenkomsten, mag u de Service niet gebruiken, maar laat het ons weten door een e-mail te sturen naar contact@girisunyata.org , zodat we kunnen proberen om een oplossing vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de service willen openen of gebruiken.

2. Communicatie

Door onze service te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we mogelijk verzenden. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van enige of alle van deze berichten van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar contact@girisunyata.org.

3. Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die beschikbaar worden gesteld via de Service, kunnen onderhevig zijn aan regels die los staan ​​van deze Servicevoorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

4. Inhoud

Met onze service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("inhoud") plaatsen, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor Inhoud die u op of via de Service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door inhoud op of via de service te plaatsen, verklaart en garandeert u dat: (i) de inhoud van u is (u bent de eigenaar ervan) en / of u het recht hebt om deze te gebruiken en het recht om ons de rechten en licentie te verlenen zoals voorzien in deze voorwaarden, en (ii) dat het plaatsen van uw inhoud op of via de service de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit niet schendt. We behouden ons het recht voor om het account te beëindigen van iedereen die inbreuk maakt op een auteursrecht.

U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inhoud die u of een derde partij op of via de service plaatst. Door inhoud te plaatsen met behulp van de service verleent u ons echter het recht en de licentie om dergelijke inhoud op en via de service te gebruiken, wijzigen, publiekelijk uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U stemt ermee in dat deze licentie ons het recht geeft om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de service, die uw inhoud ook kunnen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Giri Sunyata heeft het recht, maar niet de plicht om alle inhoud die door gebruikers wordt geleverd, te controleren en te bewerken.

Bovendien is Inhoud die op of via deze Service wordt gevonden, het eigendom van Giri Sunyata of wordt met toestemming gebruikt. U mag de inhoud niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

5. Verboden gebruik

U mag de Service alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U gaat ermee akkoord Service niet te gebruiken:

0.1. Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

0.2. Met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of te schaden door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0.3. Om reclame of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief "junkmail", "kettingbrief", "spam" of enig ander soortgelijk verzoek.

0.4. Om zich voor te doen of te proberen zich voor te doen als Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0,5. Op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0.6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Service beperkt of verhindert, of dat, zoals bepaald door ons, het Bedrijf of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen e of stel ze bloot aan aansprakelijkheid.

Bovendien stemt u ermee in om:

0.1. Gebruik de Service op een manier die de Service zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Service door een andere partij zou kunnen verstoren, inclusief hun vermogen om via Service in realtime activiteiten uit te voeren.

0.2. Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van materiaal op de Service.

0.3. Gebruik een handmatig proces om het materiaal op de Service te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeautoriseerd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0.4. Gebruik elk apparaat, software of routine die de goede werking van de Service verstoort.

0,5. Introduceer virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

0.6. Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onderdelen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen of enige server, computer of database die met de Service is verbonden, te interfereren, beschadigen of verstoren.

0.7. Aanvalservice via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

0.8. Onderneem actie die de beoordeling van het bedrijf kan schaden of vervalsen.

0.9. Probeer anders de goede werking van de Service te verstoren.

6. Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

7. Geen gebruik door minderjarigen

De service is alleen bedoeld voor toegang en gebruik door personen van minstens achttien (18) jaar oud. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en over de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit beschikt om deze overeenkomst aan te gaan en dat u zich aan alle voorwaarden en bepalingen van de Voorwaarden houdt. Als u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden om zowel de service als deze te gebruiken.

8. Intellectuele eigendom

Service en de originele inhoud (exclusief door gebruikers geleverde inhoud), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Giri Sunyata en haar licentiegevers. Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van en in het buitenland. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Giri Sunyata.

9. Copyrightbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat Content die op de Service wordt gepost inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("Inbreuk") van een persoon of entiteit.

Als u de eigenaar van het auteursrecht bent, of namens een van hen geautoriseerd bent, en u denkt dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, dient u uw claim in via e-mail naar contact@girisunyata.org, met de onderwerpregel: "Inbreuk op het auteursrecht" en neem in uw claim een ​​gedetailleerde beschrijving op van de vermeende inbreuk zoals hieronder beschreven, onder "DMCA-kennisgeving en procedure voor claims inzake inbreuk op het auteursrecht"

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocaatkosten) voor een verkeerde voorstelling van zaken of claims te kwader trouw over de inbreuk op Inhoud die op en / of via de Service op uw auteursrecht wordt aangetroffen.

10. DMCA-kennisgeving en procedure voor claims wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een melding indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken (zie 17 U.S.C 512 (c) (3) voor meer informatie):

0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het belang van het auteursrecht;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, inclusief de URL (d.w.z. webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0.3. identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich bevindt;

0.4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0,5. een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

0.6. een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt via e-mail contact opnemen met onze Copyright Agent op contact@girisunyata.org.

11. Foutrapportage en feedback

U kunt ons rechtstreeks op contact@girisunyata.org of via sites en tools van derden informatie en feedback verstrekken over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service ("Feedback" ). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen intellectuele eigendomsrechten zult behouden, verwerven of doen gelden t of ander recht, titel of belang in of op de Feedback; (ii) Het Bedrijf heeft mogelijk ontwikkelingsideeën die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) Feedback bevat geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van u of een derde partij; en (iv) Bedrijf is niet verplicht tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de Feedback. In het geval dat de eigendomsoverdracht op de Feedback niet mogelijk is vanwege toepasselijke dwingende wetten, verleent u het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, kosteloos, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht ( inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) Feedback op welke manier en voor welk doel dan ook.

12. Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Giri Sunyata.

Giri Sunyata heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten / individuen of hun websites.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS, RECHTSTREEKS OF INDIRECT, VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE VEROORZAAKT OF VERWEZEN IS DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP ENIGE DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN OF DIENSTEN OF VIA DERGELIJKE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WIJ RADEN U STERK AAN DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN ALLE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

13. Afwijzing van garantie

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. HET BEDRIJF GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIAAL DAARIN. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, HUN INHOUD EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VAN ONS WORDEN VERKREGEN OP EIGEN RISICO IS.

GEEN BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON DIE MET HET BEDRIJF IS VERBONDEN, GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICES. ZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, GEEFT GEEN BEDRIJF NOCH IEMAND VERBONDEN AAN HET BEDRIJF OF GARANDEERT DAT DE DIENSTEN, HUN INHOUD OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTVRIJ, ONONDERBROKEN OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN. DAT DE SERVICES OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE SERVICES OF ENIGE SERVICES OF ITEMS DIE VIA DE SERVICES WORDEN VERKREGEN, ANDERS ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE SOORT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET BOVENSTAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

14. Beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, ZAL U ONS EN ONZE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ONSCHADELIJK HOUDEN VOOR ENIGE INDIRECTE, STRAFDE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MAAR DEZE VEROORZAAKT (INCLUSIEF ADVOCATEN EN ALLE VERGOEDINGEN) EN DE KOSTEN VAN GESCHILLEN EN ARBITRAGE, OF BIJ PROEF OF IN BEROEP, INDIEN ENIGE, INDIEN ENIGE, OF NIET GESCHILLEN OF ARBITRAGE IS INGESTELD), OF IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE TORTIEVE ACTIE, OF DAARVAN OF IN VERBAND MET OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING ENIGE CLAIM VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSCHADE, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE SCHENDING DOOR U VAN ENIGE FEDERALE, STAAT- OF PLAATSELIJKE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS INDIEN DE ONDERNEMING VOORKOMT. VAN DERGELIJKE SCHADE. BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE WET, IS HET, INDIEN ER AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF IS GEVONDEN, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN IS BETAALD, EN ZAL ER ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE ZIJN. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN STRAFSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

15. Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsvoorwaarden, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en aansprakelijkheidsbeperkingen.

16. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met met de wetten van Indonesië, welk toepasselijk recht van toepassing is op overeenkomsten zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hadden met betrekking tot de service.

17. Wijzigingen in service

We behouden ons het recht voor om onze Service, en alle service of materiaal dat we via Service leveren, naar eigen goeddunken zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de service op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Service, of de gehele Service, beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

18. Wijzigingen in voorwaarden

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te herzien.

Uw voortdurende gebruik van het platform na het plaatsen van herziene voorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

19. Afstand en deelbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van enige voorwaarde of voorwaarde uiteengezet in de Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en elk verzuim van het Bedrijf om een ​​recht of bepaling te doen gelden onder Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Als een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of andere rechtbank met competente jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum beperkt, zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden blijven bestaan in volle kracht en effect.

20. Erkenning

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN SERVICE OF ANDERE DOOR ONS GELEVERDE SERVICES, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT.

21. Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen en verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: contact@girisunyata.org .